Picture of You & I Ta-ku  at Stereofox

You & I
Ta-ku